• ទំនាក់ទំនង - ABS Automotive


ព័ត៌មាន ទំនាក់ទំនង

អាស័យដ្ឋាន :
# 61 ផ្លូវ 598 សង្កាត់ ឬស្សីកែវ 
ខណ្ឌឬស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ :

+​(855) 016 986 968
+(855) 089 88888 38
+(855) 088 533 5555
​+​(855)​ 23 6369 000

X
សារអេឡិចត្រូនិច :

info@absautomotive.com.kh

ទំនាក់ទំនង មកកាន់

ឈ្មោះ (ចាំបាច់)
សារអេឡិចត្រូនិច (ចាំបាច់)
គេហទំព័រ
សារ (ចាំបាច់)
 
abs automotive cambodia cars dealar chaptcha php